Etički kodeks

Etički kodeks Udruge osoba s invaliditetom Grada Opatije

UVOD

Udruga osoba  invaliditetom Grada Opatije prihvaća ovaj Etički kodeks kao model ponašanja njezinih članova u svim aktivnostima vezanim uz rad Udruge.

Etički kodeks sastoji se od Predgovora, Temeljnih načela i Etičkih standarda. Kodeks je podložan stalnim promjenama i eventualnim preinakama, kako kroz praksu rada same Udruge tako i usklađivanjem sa standardima civilnog društva i ukupnim dostignućima na području zaštite ljudskih prava, poglavito prava osoba s invaliditetom.

Članstvo u Udruzi osoba s invaliditetom Garda Opatije obvezuje članove da neprekidno razvijaju svijest o etičkim pitanjima te da se pridržavaju ovog kodeksa.

Povrede odredbi ovog kodeksa razmatra Upravni odbor koji procjenjuje težinu povrde i određuje sankcije.

PREDGOVOR

Etički kodeks predstavlja minimalni zajednički sustav vrijednosti koji članovi Udruge uvažavaju u svom djelovanju.

U svom području djelovanja članovi nastupaju kao nezavisne osobe te dopunjuju i oplemenjuju pravila dana ovim Kodeksom svojim sustavom humanističkih vrijednosti.

Odgovornost je i zadaća članova Udruge ostvarenje najviših etičkih standarda vlastitog ponašanja. Članovi Udruge dužini su poticati etično ponašanje kod svih pojedinaca s kojima dolaze u doticaj kroz aktivnosti vezane uz rad Udruge te savjetovati se s ostalim članovima oko eventualno etičkih dvojbenih aktivnosti same Udruge ili ukoliko ima etičkih dvojbi oko aktivosti vaezanih uz rad u udruzi, a sve u cilju sprječavanja ili izbjegavanja neetičnog ponašanja.

TEMELJNA NAČELA

Uvažavanje ljudskih prava i dostojanstva osobe

U svom radu i djelovanju  članovi Udruge obvezuju se u svakoj prilici poštivati temeljna ljudska prava i prava osoba s invaliditetom, dostojanstvo i vrijednosti svih ljudi te pogotovo skrbiti da djelovanje i aktivnosti same Udruge ne bi kršile ta prava.

Članovi Udruge nastoje u svom radu otkloniti sve oblike diskriminacije, spolne, vjerske, nacionalane, politike ili svjetonazorske te se i kroz Etički kodeks obvezuju odbiti sudjelovanje u bilo kakvom obliku neetičkih aktivnosti koje bi mogle narušiti temeljna ljudska prava,dostojanstvo, kao i pravo na privatnost i tajnost podataka koje Udruga prikuplja u okviru svoje djelatnosti.

Kompetentnost

Članovi Udruge svjesni su granica vlastitog zvanja i kompetentnosti te u aktivnostima Udruge sudjeluju u onim segmentima za koje su kvalificiriani, nastojeći pritom kad god je  moguće u aktivnosti Udruge uključiti stručne osobe.

U onim područjima djelatnosti u kojima nisu utvrđeni pouzdani strukovni standardi, članovi poduzimaju nužne mjere opreza s ciljem zaštite osoba s kojima dolaze u doticaj i na koje bi njihova aktivnost mogla imati utjecaj.

Članovi Udruge uvažavaju znanstvene i verificirane spoznaje  u svojem području djelovanja.

Odgovornost

Članovi Udruge moraju biti svjesni odgovornosti prema osobama s kojima dolaze u doticaj te u svakoj prilici nastojati izgraditi pozitivan stav javnosti prema potrebi šireg društvenog angažmana na problematici istraživanja i rada s osobama oboljelim od mišićne distrofije.

Članovi Udruge teže promicanju ciljeva Udruge i u ovim nastojanjima moraju biti otvoreni i uvažavati potrebe drugih.

Članovi Udruge moraju odgovorno i realno prezentirati rezultate svojih i tuđih projekata i drugih aktivnosti Udruge.

Poštivanje drugih

Poštovati privatnost svakog člana Udruge i to tako da će čuvati povjerljivost osobnih podataka drugih članova Udruge, tj. imena, prezimena, adrese, brojeve telefona, bračno stanje, ekonomski status, dijagnoze djece, kao i sve druge podatke povjerljive prirode, a posebno se obvezuju da u javnim istupima, pisanim i slikovnim materijalima ove podatke neće i ne mogu objavljivati bez pismene suglasnosti člana na kojeg se ti podaci odnose.

ETIČKI STANDARDI

  1. Opći standardi

1.1. Primjenjivost Etičkog kodeksa

Ovaj se Etički kodeks odnosi na sve članove Udruge i sve njegove projekte i djelatnosti.

Ostale aktivnosti članova Udruge koje se ni u kojem elementu ne poklapaju s djelovanjem Udruge posve su privatne i na njih se ovaj Kodeks ne odnosi.

Osobni asistenti, volonteri, civilni ročnici i druge osobe uključene u rad Udruge, odnosno osobe koje pružaju izravnu ili neizravnu pomoć članovima Društva dužni su se pridržavati Etičkog kodeksa jedanako kao i članovi Udruge.

1.2. Problemi u radu Udruge

Članovi Udruge svjesni su da osobni problemi i međusobna nerazumjevanja mogu utjecati na učinkovitost rada Udruge. S tim u skladu dužni su izbjegavati narušavanje međuljudskoh odnosa, te poduzimati aktivnosti koje će pozitivno utjecati na sudionike u projektima ili na druge osobe u doticaju.

1.3. Zloupotreba ciljeva i rada Udruge

Članovi Udruge svjesni su da njihov rad i aktivnost te posebice procjene koje iz toga proizlaze mogu utjecati na život drugih te stoga moraju biti krajnje oprezni da se njihova uloga ne bi na bilokoji način zloupotrijebila.

Članovi Udruge ne sudjeluju u aktivnostima kada se može pretpostaviti da bi se njihove aktivnosti ili dobiveni podaci iz provedenih projekata mogli krivo koristiti, osim ako za to ne postoje predviđeni mehanizmi.

Članovi Udruge ne sudjeluju u ativnostima koje su usmjerene manipulaciji pojedinaca, skupina ili javnog mijenja, a u službi su promocije bilo čijih djelomičnih interesa.

Ako član Udruge uoči zloupotrebu ili pogrešnu intepretaciju rezultata aktivnosti ili dobivenih podataka iz provedenih projekata Udruge dužan je poduzeti odgovarajuće korake da ispravi ili na najmanju moguću mjeru svede učinke ovakve zloupotrebe ili pogrešne intepretacije.

1.4. Dokumentacija rada

Članovi Udruge uredno pohranjuju dokumentaciju o vlastitom radu u Udruzi s ciljem olakšavanja svojeg kasnijeg rada, i rada ostalih članova, sve u skladu sa zakonskom i internim propisima.

  1. Projekti

Svi projekti koje Udruga podržava, pokreće ili pomaže u pronalaženju financijskih  sredstava za njihovu realizaciju moraju biti temeljeni na valjanim postupcima i tehnikama koje daju potrebne i dostatne podatke za interpretaciju te su u skladu s namjenom za koju se koriste.

Udruga je obvezna zahtjevati od svih stručnih osoba angažiranih na projektima da se strogo pridržavaju svojih pravila struke.

Udruga je obvezna zahtjevati precizan opis primjenjenih postupka, namjene, valjanosti i pouzdanosti projekta.

Sudionici projekta moraju biti upoznati sa svrhom projekta.

  1. Zaštita tajnosti i privatnosti podataka

3.1. Suglasnost za prikupljanje podataka

Pri testiranjima i mjerenjima obavljenim u sklopu pojedinih projekata ili drugih aktivnosti Udruge, članovi Udruge obvezuju se pojedincima ili institucijama uljučenim u projekt pojasniti prirodu podataka koje će prikupiti, kao i o mogućem budućem korištenju i zaštiti tih podataka.

Za svako prikupljanje podataka mora se dobiti suglasnost uključenih osoba i institucija, pri čemu je nužno pružiti im odgovarajuća obješnjenja.

Za osobe koje nisu u stanju preuzeti odgovornost za sudjelovanje u istraživanju nužno je priskrbiti odobranje zakonski nadležne osobe (roditelja ili staratelja).

Dijete ima pravo odbiti sudjelovajne u projektu čak i ako je roditelj ili staratelj potpisao pristanak.

3.2. Čuvanje tajnosti podataka

Povjerljive osobne podatke o sudionicima u projektima Udruge, kao i stručne osobe angažirane u tim projektima, mogu davati uvid trećim osobama ili institucijama samo i isključivo uz pristanak uključenih osoba, a kad je riječ o djeci, onda isključivo uz pristanak roditelja ili staratelja.

3.3. Informiranje o ciljevima i prirodi projekata

Članovi Udruge ne smiju neistinito informirati sudionika projekta o ciljevima, prirodi i sadržaju projekta.

3.4. Izvještavanje o rezultatima projekta

Izvještaji o rezultatima projekta moraju biti istiniti. Falsificiranje podataka negira temeljna etička načela i smisao projekta.

Nakon projekta Udruge je dužna omogućiti zainteresiranim znanstvenim osobama uvid u pohranjene podatke. Na taj način može se izvršiti reanaliza i verifikacija. Pri tome je nužno zaštiti tajnost podataka o sudionicima projekta.

Članovi Udruge ne daju na uvid rezultate projekta osobama koje nisu kvalificirane za korištenje takvih podataka, osim kada je to potrebno samim sudionicima projekta, čuvajući pritom pravo na privatnost.

  1. Nastupi u javnosti

4.1. Definicaija javnih nastupa

Članovi Udruge promiču ciljeve za koje se zalaže Udruga u svim javnim nastupima.

Javnim se nastupima smatraju svi oblici izdavanja pisanih, audio ili video materijala, publiciranje u časopisima, izjave, intervjui i komentari dati javnim glasilima te nastupi na javnim skupovima i predavanjima.

4.2. Odgovornost za javne nastupe

Članovi Udruge  preuzimaju potpunu osobnu odgovornost za vlastite javne nastupe. Ovi moraju biti u skladu s Etičkim kodeksom Udruge.

4.3. Nastupi u javnim glasilima

U javnim nastupima članovi Udruge ne smiju davati netočne ili nejasne podatke koji bi mogli primatelja informacije dovesti u zabludu. Članovi Udruge dužni su davati točne podatke o Udruzi i njegovim aktivnostima i projektima. Za javne nastupe u ime Udruge članovi ne smiju tražiti niti prihvatiti materijalnu naknadu. Kada nastupaju ili kada komentiraju neke pojave putem javnih glasila, pisanih članaka, radio ili televizijskih nastupa, članovi Udruge moraju nastojati da njihovi nastupi te iznesene tvrdnje i sveukupno ponašanje bude u skladu s Etičkim kodeksom Udruge i Statutom Udruge.

  1. Rješavanje etičkih pitanja

5.1. Razrješavajne etičkih pitanja

Kada član Udruge nije siguran je li određena situacija ili druga planirana aktivnost u skladu s Etičkim kodeksom Udruge mora se savjetovati s tijelom Udruge ili članom Udruge koji je upoznat s etičkim pitanjima i problemima.

5.2. Neformalno rješavanje etičkih pitanja

Član Udruge koji uoči da drugi član Udruge krši etičke principe ponašanja, dužan je na to upozoriti i na neformalan način pokušati pomoći u razrješenju problema.

5.3. Prijava kršenja Etičkog kodeksa

Ukoliko se očito kršenje Etičkog kodeksa nikako ne može razrješiti na kolegijalan i neformalan način, član je dužan izvijestiti Upravni odbor Udruge, koji poduzima odgovarajuće mjere iz svoje nadležnosti. Neistinita prijava za koju se dokaže kako je podnesena iz zlonamjernosti također povlači stegovni postupak.

  1. Završne odredbe

Članovi Udruge, osobni asistenti, volonetri, civilni ročnici i druge osobe uključene u rad Udruge imaju pravo i obvezu upoznati se s odredbama etičkog kodeksa Udruge.

U slučaju nepoštivanja etičkog kodeksa član može biti opomenut, a za teže povrede ovog kodeksa isključen iz Udruge o čemu odlučuje Upravni odbor.

Etički kodeks Udruge stupa na snagu s danom usvajanja.

 

Naši partneri

udruga osoba s invaliditetom grada opatije
udruga osoba s invaliditetom grada opatije
udruga osoba s invaliditetom grada opatije
udruga osoba s invaliditetom grada opatije