Strateški plan

1. Uvod

Strateški plan Udruge osoba s invaliditetom Grada Opatije za period 2019.-2023. godinu, rađen je temeljem analize postignuća Strateškog plana za period 2014. – 2018.,ostvarenih planiranih ciljeva i aktivnosti, te nerealiziranih aktivnosti po planiranim prioritetima.

Strateški plan 2019- 2023 obuhvaća opis, razloge osnivanja, ciljeve

Udruge, strukturu upravljanja, ključne zadatke, te očekivanja koja Udruga ima ubudućem razvoju.

 

2. Opis udruge i tijela upravljanja

 Struktura udruge

Udruga osoba s invaliditetom Grada Opatije  (u daljnjem tekstu: Udruga ) osnovana je2007. godine zbog sve većeg broja osoba s tjelesnim invaliditetom, koje samostalno nisu imale mogućnosti za ostvarivanje svojih prava, ali i izražavanje svojih potreba i interesa.

Ukupan broj članova udruge je 83.

 

Područje djelovanja

Udruga djeluje na području Liburnije.

 

Tijela upravljanja

Vrhovno tijelo upravljanja Udrugom je Skupština koja se sastoji od članova Udruge,Izvršni odbor je tijelo koje ima 7 članova, a sastoji se od predstavnika (predsjednika ili ovlaštene osobe) dva zamjenika, te 4 predstavnika članova Udruge.

Izvršni odbor provodi odluke Skupštine, razmatra i usvaja planove i programe rada,razmatra i usvaja financijske izvještaje, te donosi sve odluke koje su bitne za rad Udruge.

Nadzorni odbor je tijelo koje kontrolira rad i poslovanje Udruge, te o svojem radu izvještaj podnosi Skupštini. Nadzorni odbor sastoji se od 3 člana.

Osobe ovlaštene za predstavljanje i zastupanje Udruge je predsjednica.

 

3. Vizija i misija

 Vizija

Vizija Udruge je stvaranje uvjeta za uključivanje osoba s invaliditetom i djece steškoćama u razvoju u sve segmenta društva, te promjena društvene svijesti o mogućnostima isposobnostima osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju.

 

Misija

Misija Udruge su sve djelatnosti vezane uz društvenu brigu i zaštitu osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju, njihovo zapošljavanje, te unapređivanje njihove uloge i položaja u društvu.

 

4. Ciljevi i djelatnost udruge

 Temeljni ciljevi Udruge:

-uključivanje osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju u sve sfere društvenog života, uvažavanje njihovih specifičnih potreba i poštovanje njihovog dostojanstva.

-razvoj socijalnih usluga, socijalnog poduzetništva i humanitarnih djelatnosti.

-aktivno sudjelovanje u donošenju javnih politika kojima se poboljšava kvaliteta života osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju.

Poseban cilj Udruge je isticanje izričite obveze lokalne uprave i samouprave zastvaranje materijalnih, prostornih i financijskih preduvjeta za rad i neovisno djelovanje Udruge.

Udruga djeluje na:

-području socijalne djelatnosti u djelatnostima:

  1. a) socijalne pomoći i podrške; osobama s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju, osobama u riziku od siromaštva, nezaposlenim osobama s invaliditetom,obiteljima, te ostale djelatnosti vezane uz socijalnu pomoć i podršku;
  2. b) socijalne usluge; pomoći u kući, psihosocijalne pomoći i rane intervencije,integracije,boravka, skraćenog boravka, igraonica i klubova, organizacijom slobodnih aktivnosti, osobnom asistencijom, te ostalim djelatnostima socijalnih usluga;
  3. c) humanitarne pomoći; pomoć u poboljšanju kvalitete života i zdravlja osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju

– području zaštite ljudskih prava s glavnom djelatnošću u suzbijanju i zaštiti od diskriminacije osoba s invaliditetom, te od svih ostalih oblika diskriminacije.

 

5. Postignuća i djelovanje udruge u razdoblju 2019– 2023.

Svojim djelovanjem Udruga je doprinijela  promjeni kvalitete života osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju na svom području djelovanja, prateći odredbe Nacionalne strategije za izjednačavanje prava osoba s invaliditetom,suradnjom sa jedinicama lokalne uprave i samouprave na izradi i provedbi lokalnih strategija, te brojnim aktivnostima koje su usmjerene na promjenu percepcije društva o osobama s invaliditetom.

Kvalitetnim upravljanjem sa imovinom i financijskim resursima, te ulaganjem u ljudske resurse Udruga je stvorila uvjete za daljnjim jačanjem i izgradnjom kapaciteta za sudjelovanjem na raznim natječajima domaćih i stranih donatora.

Tijekom proteklog razdoblja Udruga je nastojala ispuniti sve zadatke i ciljeve koji su zacrtani Statutom Udruge, a sve u svrhu poboljšanja položaja osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u društvu, njihove integracije, te priznavanja jednakosti i ravnopravnosti.

Od svog osnutka Udruga je u svoje članstvo primila preko 130 osoba ( sa tjelesnim oštećenjima ili teškoćama u razvoju), no u međuvremenu su neki preminuli.

  1. smo prijavili dva nova projekta iz EU fondova, za koje još očekujemo rezultate.

Trenutno provodimo projekt Igrom kroz život financiran od Grada Opatije, Usluge osobne asistencije osobama sa najtežim invaliditetom financiran od MDOMS; te projekt Osnažimo mrežu osobnih asistenata na području Liburnije financiran iz EU fondova.

 

6. Smjernice i ciljevi strateškog plana

 Kako bi ostvarila svoju viziju Udruga će kroz Strateški plan odrediti prioritete koji će odrediti aktivnosti kojima će se postići ciljevi za razdoblje 2019 -2023. godine.

Ovi prioriteti nalaze se i u važnim strateškim europskim i nacionalnim dokumentima od kojih izdvajamo najvažnije:

Međunarodni dokumenti:

– Konvencija UN o pravima osoba s invaliditetom

– Europska strategija za osobe s invaliditetom QA10-2020)

– Strategija Europa 2020 – europska strategija za pametan, održiv i uključivi rast

Europska platforma za borbu protiv siromaštva i socijalne isključenosti

– Europski socijalni investicijski paket

 

Nacionalni dokumenti

– Zakon o potvrđivanju Konvencije UN o pravima osoba s invaliditetom

– Zakon o socijalnoj skrbi

– Strategija borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti u RH (2014-2020)

– Strategija socijalne skrbi za starije osobe u RH 2014-2020

– Strategija zapošljavanja osoba s invaliditetom u Primorsko goranskoj županiji.

 

Također, Udruga će kontinuirano raditi i na daljnjem jačanju kapaciteta i ljudskih resursa čime bi se ispunile pretpostavke za realizacijom utvrđenih prioriteta u ovom i slijedećim strateškim planovima.

 

Obzirom na sveobuhvatnost Strategija Udruga će za period 2019. – 2023. Odrediti slijedeće prioritete – ciljeve u svrhu poboljšanja položaja osoba s invaliditetom na svom području djelovanja:

-socijalna skrb, razvoj i povećanje kvalitete socijalnih usluga

-mobilnost, pristupačnost i stanovanje osoba s invaliditetom

-zapošljavanje, te komunikacija sa poslodavcima o mogućnostima i obvezama zapošljavanja

-informiranje, komunikacija i podizanje razine svijesti lokalne i šire zajednice

-sudjelovanje osoba s invaliditetom u javnom životu, kulturi i sportu

-jačanje organizacijske strukture Udruge i ulaganje u ljudske potencijale u okviru prioriteta socijalne skrbi,. razvoja i povećanje kvalitete socijalnih usluga Udruge:

-nastaviti suradnju sa centrima za socijalnu skrb na području djelovanja

-novim članovima pružiti potrebne informacije o pravima iz sustava socijalne skrbi, te ostalih ustanova i institucija koje se bave istim ili sličnim djelatnostima

-do kraja 2019. godine uskladiti kvalitetu pružene usluge sa propisanim Standardima kvalitete socijalnih usluga

-razviti suradnju i partnerske odnose sa udrugama i ustanovama koje djeluju na području socijalne skrbi radi zajedničkog djelovanja na poboljšanju socijalnog statusa osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju na području djelovanja udruge.

-osigurati sredstva putem projekata za pružanje različitih oblika pomoći osobama s invaliditetom, naročito starijima i na ruralnim područjima

-osigurati sredstva putem projekata za osiguravanje izvaninstitucionalnih usluga djeci s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom

-osigurati sredstva za nastavak pružanja usluga asistencije djeci s teškoćama u razvoju i osobama s najtežom vrstom istupnjem oštećenja

 

U okviru Prioriteta 2 – Mobilnost. pristupačnost i stanovanje osoba s invaliditetom Udruga će:

-nastaviti djelovati u smjeru omogućavanja pristupačnosti što većem broju ustanova, institucija, trgovina i ostalih objekata koji do sada nisu bili pristupačni osobama s invaliditetom. U tom pravcu Udruga ce povećati suradnju sa jedinicama lokalne uprave i samouprave na području djelovanja, a naročito sa Uredom za graditeljstvo, kako se ne bi desilo da novoizgrađeni ili adaptirani objekti nemaju riješenu pristupačnost za osobe s invaliditetom.

-omogućiti članovima Udruge, naročito onima u ruralnim područjima koji su prometno izolirani, dostupnost zdravstvenim i sličnim uslugama, omogućiti im dolazak na kreativne i rekreativne aktivnosti u prostorijama Udruge. Ove aktivnosti ćemo odraditi korištenjem kombi vozila u najmu.

-osigurati najmanje jedan izlet za članove tijekom godine  u suradnji sa Gradom Opatijom, Centrom za socijalnu skrb i ostalim srodnim udrugama i ustanovama te izraditi rješenje za stambeno zbrinjavanje osoba s invaliditetom, koje nemaju socijalno-ekonomske uvjete za podmirivanje tih troškova i onih koji izlaze iz sustava udomiteljstva nakon završenog školovanja.

U okviru prioriteta  zapošljavanja te komunikacije sa poslodavcima omogućnostima i obvezama zapošljavanjaUdruga će:

– kontinuirano voditi evidenciju o nezaposlenim osobama s invaliditetom

– povećati aktivnosti kojima će potencijalne poslodavce dodatno informirati o osobama s invaliditetom kao eventualnim zaposlenicima, te im ukazati na mogućnosti korištenja poticajnih sredstava od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Zavoda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom.

U tom smislu potrebno je izraditi novi vodič za zapošljavanje osoba sa invaliditetom, te organizirati okrugle stolove na tu temu.

-Osposobiti informatičku radionicu, te organizirati radionice za osposobljavanje nezaposlenih (i ostalih) za pisanje životopisa, motivacijskog pisma i molbe, te služenja internetom u traženju zaposlenja.

-motivirati nezaposlene osobe sa invaliditetom za uključivanje na tržište rada putem aktivnog traženja zaposlenja ili samozapošljavanja, te ih upoznati sa mogućnostima korištenja poticajnih sredstava

-kontinuirano pratiti natječaje HZZ-a o mogućnostima prekvalifikacije i dodatnog osposobljavanja osoba s invaliditetom radi njihovog dodatnog zapošljavanja

-nastaviti suradnju sa svim relevantnim subjektima koji mogu utjecati na povećanje zapošljavanja

-dodatno se educirati u području društvenog poduzetništva radi eventualnog uključivanja u isto, te osnivanja društvenog poduzeća

U okviru prioriteta  informiranja, komunikacija i podizanja razine svijesti lokalne i šire zajednice Udruga će:

-organizirati promidžbene i informativne štandove radi obilježavanja svih međunarodnih dana vezanih uz osobe s invaliditetom

-u suradnji sa jedinicama lokalne uprave organizirati okrugle stolove, tribine na kojima će se govoritio pozitivnim iskustvima osoba s invaliditetom

-putem medija upoznavati javnost sa radom osoba s invaliditetom, njihovim uspjesima, ali i potrebama nastaviti suradnju sa odgojno-obrazovnim institucijama u području upoznavanja djece u vrtićima i školama sa osobama s  invaliditetom.

-putem web i Facebook stranice redovito objavljivati aktivnosti Udruge

-omogućiti kontinuirano usavršavanje ili stjecanje znanja za korištenjem računala kao oblikom komuniciranja, te u tom pravcu nabaviti i novu informatičku opremu za postojeću učionicu

-izraditi promidžbeni letak o Udruzi i isti distribuirati na području županije radi upoznavanja javnosti o postojanju i djelovanju Udruge.

U okviru Prioriteta  – Sudjelovanje osoba s invaliditetom u javnom životu kulturi i sportu Udruga će:

-kontinuirano provoditi rekreativne aktivnosti u prostorijama Udruge:

-mladim sportašima koji se odluče aktivno baviti pojedinim sportom omogućiti uvjete za redovito treniranje i usavršavanje sportskih vještina

-sudjelovati u kulturnim manifestacijama jedinica lokalne uprave i samouprave,te na taj način promovirati jednakost i ravnopravnost

-omogućiti osobama s invaliditetom sudjelovanje u političkom životu lokalne pa i šire zajednice

-putem programa ili projekta osigurati sredstva za organizacijom poludnevnog boravka za starije i osobe s invaliditetom koje su socijalno isključene i spadajuu skupinu siromašnih i socijalno isključenih

-u suradnji sa jedinicama lokalne uprave i samouprave, omogućiti korištenje sportskih terena osobama s invaliditetom po povoljnijim uvjetima

U okviru Prioriteta 6 – Jačanje organizacijske strukture Udruge i ulaganje u ljudske potencijale Udruga će:

-omogućiti rukovodećim tijelima kontinuirano usavršavanje vezano uz rukovođenje i upravljanje Udrugom

-nastaviti suradnju postojećih udruga radi zajedničkog djelovanja u javnosti u rad rukovodećih tijela uključiti mlade, zainteresirane osobe, koje svojim znanjem i djelovanjem žele doprinijeti poboljšanju položaja osoba s invaliditetom u društvu.

-osigurati financijska sredstva za dvije stalno zaposlene osobe, te iznalaziti izvore financiranja za zapošljavanje dodatnih visokoškolovanih osoba

-koristiti mjere zapošljavanje putem javnih radova i stručnog osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

-omogućiti zaposlenim osobama potrebne edukacije radi što kvalitetnijeg funkcioniranja Udruge (računovodstveni seminari, radionice za projekte i programe, dodatna obrazovanja istjecanje novih znanja i sl.)

-sudjelovati na okruglim stolovima, radionicama, seminarima koje organiziraju savezi, ministarstva i ostali pravni subjekti, a na kojima se rješavaju pitanja vezana uz život osoba s invaliditetom

-u rad udruge uključiti volontere, te izradili potrebne planove za rad volontera

-redovito održavati sjednice Izvršni odbora i Skupštine radi informiranja članstva i javnosti o radu Udruge

-razvijati sektorske i međusektorske partnerske odnose koji mogu utjecati na poboljšanje položaja osoba s invaliditetom.

 

7. Očekivani rezultati

 Provođenjem Strateškog plana Udruge za period 2019.-2023. godina očekuju se slijedeći rezultati:

-stvoreni dobri partnerski odnosi i suradnja sa jedinicama lokalne uprave i samouprave, ostalim institucijama i javnim ustanovama, te srodnim i sličnim udrugama

-raspoloživost i dostupnost potrebnih informacija svim članovima Udruge- povećana kvaliteta i vrsta socijalnih usluga koje se pružaju članovima

-stvoreni uvjeti, te eventualno započeta izgradnja objekta za stanovanje za samostalan život osoba s invaliditetom

-daljnje uklanjanje arhitektonskih, a naročito psiholoških barijera djelovanjem putem medija i promidžbenih materijala

-povećana prometna povezanost i omogućen pristup svim važnijim institucijama- izrađen projekt za pružanje raznih oblika socijalne pomoći i pomoći ukućanstvu u partnerstvu sa Gradom Opatijom, Crvenim Križem i Centrom za socijalnu skrb,kako bi se obuhvatio što veći broj korisnika i pružila što kvalitetnija skrb osobama s invaliditetom i starijim osobama

-stvoreni dobri odnosi sa poslodavcima u smislu stvaranja preduvjeta za zapošljavanje osoba s invaliditetom

-stvorene mogućnosti za izradu projekta osnivanja društvenog poduzeća u partnerstvu sa ostalim udrugama, Gradom Opatijom, te ostalim zainteresiranim subjektima- kontinuirana suradnja sa medijima

-stvorena javna prepoznatljivost Udruge

-kvalitetno i stručno osposobljeno vodstvo Udruge

-pružanje socijalnih usluga usklađeno sa Standardima kvalitete socijalnih usluga

-upravljanje Udrugom usklađeno sa Sustavom upravljanja kvalitetom

-poslovanje udruge usklađeno sa svim zakonskim propisima i aktima Udruge

-stručno osposobljeno i educirano osoblje, te zaposleni novi djelatnici

-povećan broj volontera.

 

8. Financijski pokazatelji

 Kako bi Strateški plan bio što kvalitetnije proveden potrebno je osigurati i financijska sredstva kojima se on provesti. U planiranom periodu Udruga namjerava osigurati financijska sredstva na nekoliko načina.

Sredstva za redovan rad kojima se osigurava provođenje redovnih aktivnosti,koje Udruga obavlja svakodnevno, te kojima se osiguravaju plaće zaposlenih djelatnika planiraju se osigurati iz nekoliko različitih izvora ito:

– iz proračuna PGŽ

– iz proračuna gradaOpatija, općina Matulji i Lovran

– iz Nacionalne zaklade zarazvoj civilnog društva kroz Institucionalnu potporuprijavom na natječaje MDOMS koje financiraredovite aktivnosti udruga osoba s invaliditetom donacijama pravnih ifizičkihosoba

Sredstva za ostale planirane aktivnosti koja će biti usmjerena na rješavanjeproblematike osoba s invaliditetom (socijalna pitanja, zapošljavanje,rehabilitacija, i sl.) osiguravati će se izradom kvalitetnih projektnih prijedloga ponatječajima:

-Ministarstvazdravstva

-Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija

-MDOMS

-Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva

-Europskog socijalnog fonda

-Europsko infrastrukturnog fonda

-Ostalih domaćih istranih donatora

 

Osim ovih sredstava očekuje se u financiranju projekata i programa sufinanciranjeod strane jedinica lokalne uprave i samouprave, te eventualno ostalih partnera.Sredstva za jačanje ljudskih potencijala koja će biti usmjerena na potrebneedukacije i stručna usavršavanja članova rukovodećih tijela, a naročitozaposlenika osiguravati ce se dijelom iz redovnih sredstava (sukladno planu iprogramu rada), a dijelom sredstvima Nacionalne zaklade za razvoj civilnogdruštva. Ova sredstva svakako moraju biti osigurana jer bez kvalitetnog rukovodstva i  zaposlenih djelatnika plan neće biti moguće provestiNačela financijske politike Udruge.

 

Kako bi se osigurana sredstva što kvalitetnije usmjerila Udruga će se voditisljedećim principima upravljanja financijskom imovinom:

– odgovornost

– svrsishodnost

– racionalnost

– opravdanost

– transparentnost

 

9. Analiza i vrednovanje provedbe strateškog plana

 Na kraju svake godine na koju se odnosi ovaj strateški plan lzvršni odbor udruge će analizu odrađenih aktivnosti i postignutih rezultata u prethodnoj godini itemeljem tih saznanja donijeti određene zaključke i smjernice za buduće djelovanje,unaprijediti postojeći rad, te unijeti izmjene u strateški plan, te Operativni plan zaslijedeću godinu djelovanja.

Zaključke i smjernice predstavit ce Skupštini Udruge koja ce dati svoje primjedbe iprijedloge za budući rad.

Po završetku trajanja Strateškog plana lzvršni odbor i Skupština napraviti će analizupostignutih rezultata, te predložitiaktivnosti za izradu narednog Strateškog plana.

 

Naši partneri

udruga osoba s invaliditetom grada opatije
udruga osoba s invaliditetom grada opatije
udruga osoba s invaliditetom grada opatije
udruga osoba s invaliditetom grada opatije